Làm thế nào để tham gia

1. blog của bạn phải được đã sống và hoạt động. Blank blog từ đầu là không được phép.

2. viết 1000 + từ đánh giá Trickbyte

3. đăng lên blog hoặc diễn đàn của bạn

4. gửi cho chúng tôi một URL với email của bạn

Gửi cho chúng tôi URL đánh giá của bạn